Lo Traductor - Traductor Delta-Català : A-L  
|A|  |B|  |C|  |D|  |E|  |F|  |G|  |J|  |L|  |M|  |N|  |O|  |P|  |Q|  |R|  |S|  |T|  |U|  |V|  |X|  |Y|

T R A D U C T O R

DELTA DE L'EBRE - CATALÀ

Anterior
IniciFinal
Següent
abadejo : bacallà
acochar-se : ajupir-se 
afrontar : fer respecte o por una cosa, ruboritzar
agarrat : garrepa
agarrar : agafar
agranar : escombrar
alego : aviat, d'aquí no res. Ex.1 : "Alego arribaran i dinarem". Ex.2 : "Mos dixaran sense aigua a l'Ebre, alego!".
almassen : magatzem
allà-callà :de quan en quant,no molt sovint. Ex : "Allà-callà anem a comprar al mercat d'Amposta"
amanir :preparar,fer. Ex.1 : " Ja t'has amanit la bossa? "-> "Ja t'has preparat/fet  la bossa? " . Ex.2 : " Amanix-te,que mo n'ham d'anar"  -> "Prepara't/Arregla't que ens n'hem d'anar"
ambustero : mentider
amela : ametlla
amollar : 1.- deixar anar. En la terminologia  de l'agricultura se sol dir : "Vaig a amollar l'aigua de la boquera" quan es pretén obrir la comporta que dóna aigua a un "quadro" procedent d'un canal o sèquia ; 2.- Amollar la tossina
amorsar : esmorzar
amprar : vol dir demanar una cosa per tornar-la després.Curiosament aquesta paraula no té un verb equivalent en castellà (seria "pedir prestado"), ni en català (ja que no té el mateix significat que "emprar"). En canvi en anglès sí que hi ha un equivalent : to borrow 
anar sego/bufat/calent : anar borratxo
ancert : casualitat. Ex : "Quin ancert! T'anava a preguntar lo mateix!
anclavar : clavar
andosiau : adéu si au
angle : 1.- aspecte, "pinta" . Ex : "Vaya angle que fas vestit així " o "Fa un mal angle quan va calent ". 2.- en l'angle : "sembla ser que...". Ex : "En l'angle,  plourà "
anguany : aquest any,aquesta temporada,enguany
anquell/a : aquell/a
ans/antes/adés : abans ; antes s'utilitza per periodes més llargs de temps que adés, que és per a períodes molt curts.
anterra : 1.- al terra. Ex : "Li han caigut tot los papers anterra ". 2.- anterra la vaca
apanyar :  arreglar,reparar
aparéixer/paréixer : semblar ; Ex : "M'apareix / Me pareix que l'hai vist esta tarde"
apo!! : indica desilusió, descontentament o sorpresa. Ex: "Apo!! Així se t'ha mort la tossina?
arrar-se : equivocar-se
arreu : significa "qualsevol cosa" o "aleatòriament". Ex : "- Què vols pa dinar? - Arreu! " o "De quina classe vols los calcetins? - Arreu, los que t'apareguen"
arroplegar : recollir,agafar
asborronar-se : escandalitzar-se
ascarabicha : insecte de la familia dels escarbats
ascoufit : olor que fa un lloc tancat i amb humitat
ascrupol : fàstic
ascupinyar : escopir
ascurar : rentar els plats
asgarrar : estripar
asmusar : donar repelús una cosa
aspai : compte ; Ex : "Ves aspai quan crusigues la carretera"
aspavil : expresió que s'usa per donar pressa a algú. Ex : "Aspavil que farem tard"
aspenta : empenta
aspentejar : empènyer
asserenar-se : tranquilitzar-se . Ex : "Estàs massa nerviós.A vore si t'asserenes una mica"
astacar-se : 1.- enfonsar-se,quedar-se clavat en un mitja fangós o en la sorra de la platja ; 2.- Ficar la pota. Ex : "T'has astacat hasta'l fetge dient-li això"
astuviar : estalviar
auargina / auarginga  : albergínia
au : prou. Ex : " N'hai pescat una i au "
aufendre : trobar una cosa desagradable,així com també una persona. Ex : "M'aufen l'aulor de la lejía"
aulor : olor
auliva : oliva
aurella : orella
avant/atràs : endavant / endarrera
ave... : equival a "A Maria...." i s'utilitza en entrar a la casa d'una altra persona
averiguat : mudat, arreglat. Ex : "On vas tan averiguat, ni que fos dumenge!!"


Anterior
IniciFinal
Següent

bac : caiguda. Ex : "Va pegar mal bac en la bicicleta! "
bades : de bades : gratis, sense pagar. Ex : "Ham entrat de bades al museu"
bajoca : mongeta tendra
baldana : botifarra d'arròs
balde : galleda  (v. poal)
balejar : 1.- ventar l'arròs per tal de separar-lo del pallús ; 2.-repassar-se els voltants de la boca amb la llengua o amb la mà, per tal de treure's restes de menjar ( v. torcar-se les morrandes
banyar-se : mullar-se ; Ex : "S'ha posat a ploure i m'hai banyat tot". Per a dir que t'has banyat en una piscina o al  mar s'utilitza Pendre'l Bany més que banyar-se. Ex :" Ja hau anat a pendre'l bany anguany a la mar? "
baquejar : caure una persona o una cosa i rebatre's tota
barruntar : remenar, regirar
bassinada : cassolada
bigot : bigoti
birbar : treure les males herbes de l'arròs
bla/blana : tou/tova
blaferada : olor intensa i sobtada
bolla : 1.- restes d'excrements que queden al anus despres d'evacuar ; 2.- penjar la bolla
boquera : entrador d'aigua procedent d'un canal o sèquia i amb destí al camp d'arròs
borra : brutícia o quisca que s'acumula en un lloc, causada generalment per la pols
bossar : vomitar
boti : fantasma
bragues : calces. En munteller les calces són les mitges.
bròcul : 1.- bròquil ; 2.- També s'utilitza quan una persona té una gran tofa de pèl. Ex : "Vaya bròcul se li veu en este pentinat"
buay/uay : denota sorpresa ( agradable , pero a vegades hipòcrita ) i reacció davant una insistència obstinada. Ex : "Buay! Dixa estar al xiquet!"
bufa : 1.- pet,ventositat (v. chufa) ; 2.- borratxera. Ex : "Vaya bufa portava anit" ; 3.- globus ; 4.- bombolla de sabó 
bufar-se : tirar-se un pet (v. petar-se)
bulto : aleatòriament. Ex : "Ha agarrat tres cartes a bulto"
burnada : conjunt que formen els testicles i el penis
butza : noia especialment grossa i voluminosa 

Anterior
IniciFinal
Següent
cachel : 1.- cloïssa, berberetxo ; 2.- cony
caguera : ganes d'anar de ventre
calces : mitges
calcetí : mitjó
caleta : supositori
capçot/capot : persona que és una mica tossuda o encantada
carabassa : 1.- color taronja ; 2.- carbassa
caragol : cargol
carlota : pastanaga
carrucho : embolic al cabell
catiusques : botes d'aigua
cementeri : cementiri
ces : 1.- forat del cul ;  2.- boca de ces : tenir la boca petita, boca de pinyó ; 3.- besa'm lo ces
cha : expresió equivalent al "ché" en valencià. Ex : "Dixa'm estar,cha"
chabusquero : 1.- impermeable ; 2.- condó
chocolate bullit : xocolata desfeta
chona/clòchina/cachel/gall/figa/pichina/paparrussa/pastisset : 1.- cony,vagina ; 2.- chona s'utilitza també per a dir a algú "tonto", però carinyosament. Ex:"No sigues chona"
chufa : pet (v.  bufa)
churretes : cuetes fetes amb el cabell
colgar : 1.- penjar el telèfon ; 2.- enterrar,quedar cobert d'alguna cosa . Ex : "Va caure al quadro i va quedar colgat de llac"
coll : onada
collar : arribar, abastar un objecte quan és llençat. Ex : " Llança esta pedra tot lo fort que pugues a vore hasta on colla"
contompel : cotó fluix
cordell : cordill
corder : ovella
correntilla : embranzida, "carrerilla"
corretja : cinturó
curiolet : insecte que en català s'anomena marieta
cossiet : test
cutimanya : insecte que viu als camps d'arròs i que pica entre els dits dels peus, produïnt un intens dolor

Anterior
IniciFinal
Següent
demajuana : garrafa
depòsit : dipòsit
destimbar : desfer-se coses que estaven apilades. Ex : " En traure este tronc se m'ha destimbat tota la llenya"
destorbar : fer-se malbé un aparell. Ex : "Se mos ha destorbat la tele"
diarrera : diarrea
dillums/dimach/dumenge : dilluns/dimarts/diumenge
dixar : deixar
doblària : amplada
doble/a : gruixut/gruixuda . Ex : "Té los braços molt dobles"

Anterior
IniciFinal
Següent

eigues?! / veigues?! :  s'utilitza per a donar-se la raó a un mateix. L'equivalent en català seria "Ho veus?". Ex: "Eren les dotze quan van arribar, eigues?!" o "Veigues si cago?!" . Aquestasta última es sol dir quan algú et pregunta que fas i no tens ganes de contestar-li o quan és prou evident qué és el que fas. 
enrulat : arrissat
escachillar/escarrichar : esquitxar
esgallar-se : obrir-se una cosa pel mig però desgarrant-se
espala : espatlla
espés : brut,marrano
espill : mirall

Anterior
IniciFinal
Següent
faca : 1.-tipus de ganivet ; 2.- facar : apunyalar
fachós : ridícul, estrambòtic
faena : feina
faigue : faci
fangucher : acumulació de fang
fart : golafre
fato :paraula molt genèrica que anomena qualsevol munt de coses,siguin el que siguin ( v. vianda ). Ex : " Tenim un  munt de fato pa minjar a la nevera ". Últimament s'ha associat la paraula per anomenar les drogues genèricament . Ex : "Portes fato?"
fava/rata/muxarra/titola : polla,penis
fesols : mongetes seques
fil d'aram : filferro
flat : olor forta, generalment associada a l'olfacte dels gossos. Ex :"Lo gos ha trobat flat d'algún animal per aquí "
fregadora : fregona
frigol : troç de barra de gelat amb dues galetes a banda i banda. El nom prové de la coneguda marca de gelats que suposem va estar present als principis de vendre's gelats
frigola : farigola
fumeral : xemeneia
Anterior
IniciFinal
Següent

gallinassa : excrements de gallina barrejats amb palla que s'utilitzen com adob 
gastar : fer servir. Ex : " Si no gastes lo coixí dixame'l a mi "
gitar-se : estirar-se,tombar-se,anar-se'n a dormir
gonia : portar molta pressa. Ex : "Que portes gonia que minges tan ràpid ? "
granera : escombra
guala : guatlla

Anterior
IniciFinal
Següent
jònec :Antigament era un atre nom que se li donava a un tossinet. Avui en dia encara s'aplica per a dir que una persona està com a tal : "Està gord com un jònec" o "Estic fart com un jònec"
juí : judici
Anterior
IniciFinal
Següent
llac : fang de color negre dels arrosars i canals especialment pestilent
llanut : xulo,cregut
llapor : tipus de planta que està als arrossars i sèquies.Serveix d'aliment a algunes aus aqüàtiques 
llet de pot :llet condensada
llevar : treure. Ex : "Lleva't d'aquí que me fas nosa"
llima : 1.- llimona ; 2.-  fotre's una llima
llimpiar : netejar
lloca : 1.- au en període de incubació. 2.- persona de poca empenta, fleuma
lo/los : el/els. Pronom que distingeix a la gent d'aquestes comarques, ja que és molt utilitzat. Ex : "Lo tio Joanet"


De la M a la Z

|A|  |B|  |C|  |D|  |E|  |F|  |G|  |J|  |L|  |M|  |N|  |O|  |P|  |Q|  |R|  |S| |T|  |U|  |V|  |X|  |Y|

Suggerències,errors o canvis:
 

|Índex|    |Pròleg|    |Introducció a l'Idioma|    |Expressions típiques|     |A-L|    |M-Z|    |Les Aus|    |Altres Traductors|